لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

جهت مشاهده لیست کلاس های غیر حضوری به صورت کامل

هفته سوم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/10  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/01/11  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/01/12  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/01/13  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/01/14  کلیک نمایید 

 

sadوضعیت کلاسهای کنسلی هفته سوم آموزشیsad

 

هفته چهارم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/01/16  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/17  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/01/18  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/01/19  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/01/20  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/01/21  کلیک نمایید 

 

 

sadوضعیت کلاسهای کنسلی هفته چهارم آموزشیsad

 

هفته پنجم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/01/23  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/24  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/01/25  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/01/26  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/01/27  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/01/28  کلیک نمایید 

 

 

sadوضعیت کلاسهای کنسلی هفته پنجم آموزشیsad

 

هفته ششم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/01/30  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/31  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/01  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/02  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/03  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/04  کلیک نمایید 

 

 

هفته هفتم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/06  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/07  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/08  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/09  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/10  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/11  کلیک نمایید 

 

 

هفته هشتم آموزشی

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/13  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/14  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/15  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/16  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/17  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/18  کلیک نمایید 

 

هفته نهم آموزشی

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/20  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/21  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/22  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/23  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/24  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/25  کلیک نمایید