مهندسی معماری – کارشناسی پیوسته

نام رشته: مهندسی معماری کارشناسی پیوسته

نوع فعالیت: دفاتر مهندسی پیمانکاری(شرکت) شرکت های مهندسی مشاور

دور نما و بازار کار: 

دروس که تدریس می شود: مجموع دروس کل دوره 54 درس/ تعداد واحد 146

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

ساختمان 1 و2 , طراحی معماری1 و2 و و 3 و4 و5 , مصالح ساختمانی

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

دارای کتابخانه مجهز و دارای عناوین مناسب در دوره کارشناسی , کمبود کارگاه های ساخت

تعداد استاد ها , آزمایشگاه, کارگاه ها و....:

توضیح و خلاصه ای در مورد رشته:

دوره کارشناسی پیوسته معماری در 4 سال فارغ التحصیلان را در حرفه معماری و بازارهای وابسته به آن آماده میکند و توجه در این دوره بیشتر باید بر مبانی و اصول مرتبط به حرفه معماری باشد. تاکید بر جنبه های  فنی و اجرایی معماری در دوره کارشناسی ضروری است.