راه های ارتباط با اساتید نیمسال بهمن 99

استاد نام درس لینک کلاسی راه ارتباط با استاد
ابراهیم پور --مریم     @ebrahimpourmaryam
ابراهیم نژاد مقدم --حمید      
ابراهیمی--منیره ژیمناستیک و بازیهای بومی سنتی https://t.me/joinchat/iXVHg9SiYckxNmFk  
ابوترابی --نعیمه      
احمدزاده ندیکی --محمد دومیدانی۴ (پسران)  https://t.me/joinchat/hpddMYJ4Vuk0MmQ0  
احمدی --فاطمه      
اخوان عبداللهیان --محمدرضا      
اسفندیانی‌مقدم --الهه  انسان طبیعت  https://chat.whatsapp.com/HWfPLj2AgYAK1I1wtZV7ds @esfandiani
اسفهبدی --شهرام سازه های بنایی   @Sh_es1356
اسماعیل زاده --جواد      
اسماعیل زاده عذبکی --محسن      
اقاسی زاده --محمد      
اکبرزاده کاخکی --شیرین طراحی معماری3 https://chat.whatsapp.com/ICXjmkEZ7UyARcUW0AFH5V Shirin.akbarzade@gmail.com
اکبری --هادی      
امیری --میلاد راینو مقدماتی   9013746883
امیری دلویی --احسان سیگنالها و سیستمها https://t.me/joinchat/PdkQMaayZ5A4MzZk  
 مدارهای الکتریکی و الکترونیکی https://t.me/joinchat/JygPSd-II-E0ZTJk  
فن آوری اطلاعات https://t.me/joinchat/MF86Xqjy1xpiNjdk  
امیری دلوئی --مهدی      
آثم --فرشید      
آذریان --رضا      
آژند --ابوالفضل      
آژیر --الهه      
آسیابان سیوکی --مهدی      
آقائی --آمنه  از الکترونیک ۱   @amene_aghaei
  ame.aghaei@yahoo.com
آهنگری --فرناد      
باشی ازغدی --سیدناصر ریاضیات مهندسی https://t.me/joinchat/RrojPf5tSL-iNUnK  
آب و فاضلاب https://t.me/joinchat/VG81Og06WTQb8qXl  
بخشنده --مژگان      
برازنده --نصیبه      
بنی هاشمی --سید ایمان     @imanbhashemi
بهراد نسب --محسن فوتبال 1 پسران (سه شنبه ها)  https://t.me/joinchat/qssGnpx6zUw2Y2Zk  
 تربیت بدنی- کد 14 الی 16 https://t.me/joinchat/HWLFMEtU7V5hZGE0  
تربیت بدنی- شنبه https://t.me/joinchat/LbGYj9yXzrdkODQ0  
بهرامی اسلامیه ای --حسین     @ho_bahramii
پارسای تورانه ئی --سمانه ریاضیات و معماری   @parsa2994
پاکدامن --جواد      
پاکدل نوقابی --محمد مهدی      
پدرام راد --سارا والیبال https://chat.whatsapp.com/BjbKgYF5oJG7Xd05BVf98a  
پراینده پور --محمود      
پردل --محمد امین کاربرد کامپیوتر https://chat.whatsapp.com/G5DPPjmB52IJcRCrti2HLX @mapordel
پورخاک --فضه فتوگرامتری https://t.me/joinchat/IYm54rAwMowSM1B5 09392596126
@fepour33
پورعباس بیلندی --میثم      
پیری --ایمان      
تاجیان --محسن  فارسی https://t.me/joinchat/H1Vw8qwv4LpiuyDY https://t.me/Tajian_m
ترکاء --الهه      
ترکمان اسدی --سلمان  تاسیسات مکانیکی ساختمان https://t.me/joinchat/HdXeAmgvT2g66muG  @salman_torkaman
 salman_torkaman@yahoo.com
09033997448
تمجیدی --حمیدرضا     @Ha_Tam
توکلی فر --علی بیان معماری 3 https://t.me/joinchat/IRXaAq2vRJv5I3YN @Art_Tvk
طرح5 معماری https://t.me/joinchat/IMGHUaJbdfA2DwX0  
عکاسی https://t.me/joinchat/H9NN4oJ2a1WjUQed  
ثنایی نامقی --اعظم      
جامی الاحمدی --عبدالرحمان      
جاهد --عزیز  (برادران)تاریخ تحلیلی https://t.me/joinchat/gEKJS-cJlzxhYTQ0  
   (خواهران)تاریخ تحلیلی https://t.me/joinchat/6mnMHgfNFSQ4ODJk  
جراحی --آرمین      
جلالی قسام --بهناز ریاضی جبرانی https://t.me/joinchat/IALbIZYJsbkaX3ub  
محاسبات عددی https://t.me/joinchat/IzDQ_-rpWngHm5sa  
جوهری --سمیرا      
حاجیان --اسما     @a_hjin
حاذقی --مانی      
حداد سبزوار --هانیه آز خاك https://t.me/joinchat/HuR7HzUGpWbUqIFa  
آز هيدروليك https://t.me/joinchat/IZPbVVsG_eqYufcn  
هيدروليك https://t.me/joinchat/HzFGXUGNsJuhZeka  
مهندسى پى https://t.me/joinchat/Iqux_WGbvc-0fWa-  
مكانيك خاك https://t.me/joinchat/IGIN702D4D_jT_ag  
حسن زاده مجتبی     Hassanzadehdluie@gmail.com
حسین پور اول --مهدی      
حسین نژاد دوین --محمدرضا      
حسینی --سید محمد رضا      
حسینی --سیده نساء      
حق پرست --موسی طراحی معماری 2 https://t.me/joinchat/H-OOsY6xukaRvQpk

https://chat.whatsapp.com/Gq9t52m059G2DmDl6YuCd0
@M_haghparast87
حقانی --بصیر      
حیدرزاده --رضا      
خاتمی مشهدی --هادی      
خادم لو --علیرضا مدیریت و طرز اجرای مسابقات https://t.me/joinchat/mZ3vHUjQVrQ0ZGJk ark_1356@
  alirezakhademloo@yahoo.com
خان پور --افسانه تنیس https://chat.whatsapp.com/FvNMl256agX8TvgCgK9vq0  
خجسته مقدم --مهناز      
خزاعی --سارا ریاضی عمومی و مقدمات امار    sara_khazaee@yahoo.com
@khz_sara
خسروجردی --رضوان معماری جهان https://t.me/joinchat/SSZxYrjTA1n7ugXV @Re_khosrowjerdi
  re.khosrowjerdi@gmail.com
خطائی --حسین      
خلقی --محسن      
دارابی --زهره زبان   http://darabi.elt.gmail.com
داودی ثانی --لیلا      
داور پناه --الهام زبان عمومی @kh_general_english  
درزابی --تیمور آسیب شناسی https://t.me/joinchat/IuEBy5_Bi5zdw_XC  
مقدمات بیومکانیک https://t.me/joinchat/Hxgee_CHinoC0DFN  
دشتی‌خیرآبادی --حمیده  ریاضی عمومی و مقدمات آمار https://t.me/joinchat/H6JgQR31r-TdRhYw @HamideHDsH
دهباشی زاده طرقبه --معصومه  اصول سیستم های رادیولوژی https://t.me/joinchat/s4fgJsjiNjsxYjZk  
دهقان زاده --بهناز  آناتومی https://chat.whatsapp.com/DRDfETRucGX20gcK5NnSyk  
فیزیولوژی https://chat.whatsapp.com/JMAi3T8mQCqBIGnhqiVBfp  
ذبیحی --جلیل مدار منطقی و روش تحقیق https://t.me/Dr_Zabihi_Class  
ذبیحی --حسین      
رازقی یدک --فرشته      
راشدی --مهدی      
رجائی پور --مصطفی تفسیر موضوعی قرآن https://t.me/joinchat/SpIAOWqyI4BH0Nwh  
دانش خانواده و جمعیت https://t.me/joinchat/TIt4KPKV4R_k-Djx  
رجائی خراسانی --محمدهادی      
رجائی پور-- محمدکاظم تاریخ تحلیلی صدر اسلام   @m_k_rajaee
آیدی ایتا
رحمانی --الهام هندبال https://chat.whatsapp.com/DUrQywZXCOBFG6qB618Qnb  
رحیمی --صادق      
رحیمی صفار --سارا      
رضائیان --محمد باقر دانش خانواده (کد یکشنبه ها 12 الی 14) https://t.me/joinchat/X_NO8scIxaBkOWE0  
آیین زندگی (یکشنبه 10-12) https://chat.whatsapp.com/IjInTAodJ8oIqOmF0To9Bm  
رضوی عمرانی --سیدعلی      
رمضانی --تکتم ریاضی جبرانی https://t.me/joinchat/E76oOG1cqzg2MGVk @toktam_ramezani
رنجبر --آرزو     @Arezooranjbar_72
رنگ امیز طوسی --محمدرضا اندیشه اسلامی 1  @Andishe_aslami_toosi  
اندیشه اسلامی 2 ( دختران) https://t.me/joinchat/m8B3OWlTrbc0MjI0  
اندیشه 2- شنبه ها ساعت14 (پسران) https://t.me/joinchat/eaFy8rMfXW00NzQ0  
رئیس الساداتی --سید علیرضا      
زاهدی --اشکان      
زرگران خراسانی --علی اکبر      
زمان --زهرا تاریخ معاصر https://t.me/joinchat/IHDpSe7xTQXE7DHN 9363668463
زمانی --محمد حسین یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی (کاردانی) https://t.me/joinchat/Ii_buNKErHLBLMHK  
روش تدریس تربیت بدنی https://t.me/joinchat/Ib2fTbW1qb0wBlRH  
رشد حرکتی https://t.me/joinchat/IlLbr9yr8mzR2JkC  
ساعدی --فاطمه      
ساغروانیان --سید سینا تحلیل مدار الکترونیکی1 جهت عضو شدن در گروه به ایدی پیام دهید @Si_sa1
  الکترونیک ۱ جهت عضو شدن در گروه به ایدی پیام دهید @Si_sa1
ساقی --غلامحسین      
ساقی --غلامرضا      
سبزی --جواد سازه های بتنی و طراحی ساختمان های بتنی (معمای) https://t.me/joinchat/Ij_XuMMxXyHu9TpF @j_sabzi
J_sabzi@yahoo.com
سرباز رحیمی --احسان      
سرجمعی --سپهر     @Ssarjamei
سرمدی --علی      
سعادتی فر --افسانه   https://t.me/joinchat/6SIz9-qc_cM5NjFk  
سعیدی --شهاب الدین شیمی   shahabsaeedi99@gmail.com
سعیدی فاضل --محسن      
سلطانی --صابر  اسکیس 1  https://chat.whatsapp.com/KznVTeZz20w0n2rIPYK38F  
سلمانی بجستانی --شهریار      
سلیمانی خمارتاش --حمزه      
سیدزاده --سیدابراهیم      
شافق --عباس نرم افزار https://t.me/joinchat/I1afoWD-rU1032_I abbas_shafegh@yahoo.com
شاکری --حسن      
شاهیده --شیدا      
شباهنگ --سروش      
شبیری --زهره دکترشبیری https://t.me/joinchat/CuyhEpONkvtmMmVk  
شجاعی --سید حسن مدیریت تشکیلات کارگاهی https://t.me/joinchat/2rG5fEmaoqoyNTJk  
ساختمان های مصالح بنایی https://t.me/joinchat/GseRo3WL6RZkMjU0  
شجیع --کیانوش حقوق ورزشی https://t.me/joinchat/HAiEE61TktirfbYN  
شعبانی عطار --محسن      
شوریده دل --زهره      
شهابی --بهرام آزمایشگاه سیستم عامل https://t.me/joinchat/IL6Jw-tLiDvhDLZX bahramshahabi@gmail.com
@bahramshahabi
شهابی --ریحانه ساختمان ۲ و عناصر جزئیات ۲ https://t.me/joinchat/GiS4zt_7E6177fiZ @Rshahabi8
ساختمان ۱  https://t.me/joinchat/IHeGaHF0Tn5mWwrJ  
شهابی فر --سید هادی      
شیدائی --حمید      
شیرازی --جلیل      
صالحی متعهد --فهیمه     fahimehsalehi@ymail.com
FaSalehi1@
۰۹۱۵۹۲۴۷۱۸۹
صحاف مقدم --علی      
صدری --روزبه      
صفایی تبار --مژده     @mojdesa
صفرمقدم --مصطفی  مبانی معماری داخلی   @Mostafa_sm
آشنایی با رشته های هنری https://t.me/mostafasafarihonari  
صفری بک --مهدی      
صفوی راد --زهرا      
صنعتگر --علی      
صنعتگرتبریزی --طیبه      
صنعی --اسفندیار      
صیادی --ارش طراحی فنی https://t.me/joinchat/2NOyEZl0eI44Mzg8 @arash_sayyadi
صیادی --سیداحسان الدین طراحی معماری 3 https://t.me/joinchat/GnsEjL3ybhnLYVXT @e_sayadi
ضیافتی باقرزاده --سید امیر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی https://t.me/joinchat/pwTLWyoY7OxjOGZk  
ضیافتی باقرزاده --سید حسن  برنامه نویسی  https://t.me/joinchat/LlMir-ibpHQxZmI0  
ضیائی --سیده عادله      
طاهری برون --مجتبی محوطه سازی ( عمران) https://t.me/joinchat/I6m7kgp5SUGJ_YgQ @MashhadBIM
نقشه برداری (معماری) https://t.me/joinchat/IPy0KfvYnduHNJKH  
طبسیان --خلیل     09151304606
طبق فروش- اهدا ورزشهای رزمی https://chat.whatsapp.com/FKq8Tzj8VOa916hR6Q5Dy1  
فعالیت های موزون https://chat.whatsapp.com/Guj1ZoyAxXhKc7j0ZBGLT0  
طهماسبی --شهاب الدین دو ومیدانی (دوشنبه 8صبح) https://t.me/joinchat/IUjfNXr8WWM1YzE0  
  آمادگی جسمانی (سه شنبه 14) https://t.me/joinchat/5LJthoyRdOQwYTg0  
  آمادگی جسمانی ( شنبه 14) https://t.me/joinchat/dP7GnlXb8EYwYTFk  
طیرانی نجاران --مهسا     ٠٩٣٧٩٤٢٥٠٥٧ فقط تلگرام
ظریف --معین      
عباسیان --صادق آناتومی و فیزیولوژی انسان https://t.me/joinchat/yWCkR5s6_v9kNWM0  
زبان و متون تخصصی https://t.me/joinchat/M_VKzYm8isBhMTU8  
آزمایشگاه https://t.me/joinchat/qRZv7NxM2_JlNjVk  
استعدادیابی https://t.me/joinchat/AHp2y59HRw1mYzZk  
بیوشیمی https://t.me/joinchat/l6DwVJWR0L9jZGU0  
بهداشت و محیط زیست https://t.me/joinchat/zIhhwdC1oQdjYzU0  
کارآموزی https://t.me/joinchat/fpd2eaw0VW03NDRk  
علم تمرین https://t.me/joinchat/5eF6yl_FRZA2MjI0  
روش تحقیق https://t.me/joinchat/nAubrAcHysM4ODk0  
عباسیان مهر- پیام (دوشنبه ساعت ۸) دو میدانی https://t.me/joinchat/qUuqCZ1VOCBlZmQ0  
دو و میدانی کاردانی (تئوری دختران و پسران استاد پیام عباسیان یکشنبه ها ساعت ۱۰) https://t.me/joinchat/Gd-gurBx2q9kMGQ0  
مبانی برنامه ریزی درسی https://t.me/joinchat/KDoWgxKAMBE2ZWE0  
عبدالباقی --ملیحه محاسبات عددی https://t.me/joinchat/HqlQg8WhmjGujHhe  
عبدالهی --علیرضا تاریخ تحلیلی ( خانم ها) @tarikhsadreeslam99  
عرفانیان زه کار شکرگذار --مرضیه      
عطاران --مهندس هوبخت     @Houbakht_Attaran
houbakht@gmail.com
علامتیان --ابراهیم      
علامتیان --جواد      
علی آبادی- بهنام پروژه طراحی صنعتی 3  https://t.me/joinchat/zE-blVIEofc4NmM0  
غفوریان --داود      
غفوریان مدائنی --شیما آزمایشگاه مدارهای منطق https://t.me/joinchat/b_XKiSGZklRiNTVk  
غلامپور --عطیه     @Atiyehgholampour
Atiyeh.gholampour@gmail.com
غلامپور --مطهره     @Avizhan
غنی زاده --مریم     @Maryamgh1981
غیور رمزی --سید حسن      
فاضل ولی پور --محمد ابراهیم زمین شناسی https://t.me/joinchat/I1q2HLZQzaDKIsbm dr.ef.valipour@gmail.com
09151088858
فتاحی --آمنه سادات     @kiyanad90
فتاحی --زینب      
فتحی نجفی --علیرضا      
فرجی --مهناز      
فرهادی نسب --فرانک مقدمات طراحی معماری 1 https://t.me/joinchat/H16AaOERF7NlIenm faranakfarhadi384@gmail.com
09352139484
مصالح ساختمانی https://t.me/joinchat/IBbmsjvi02LdmXlQ  
فیض --نوشین دوومیدانی ۱  https://chat.whatsapp.com/Hkez9WtYe7O9Tv70QNsylX  
قادری جاغرق --حسن      
قاسمی --مهدی     @ghasemipm1980
قائم مقامی --یاس      
قرائی شیدا--الهام از مدار الکترونیکی https://t.me/joinchat/641TwXcHVbA2NmM0  
قربانی --ملیحه      
قنبرپور --علیرضا      
قوی پنجه--وجیهه تربیت بدنی عمومی https://t.me/joinchat/e3tWe6LGvUw4ZmQ0  
کاظم پور دوین --داود بتن آرمه 2  https://t.me/joinchat/D0BNMyPtmVIzNGFk  
کاظمی --نیما      
کاظمی مقدم --شیرین زبان خارجی https://t.me/joinchat/WH4YiVrNsB9lMDY8 @shirin_kazemi
کباری --محبوبه سادات      
کتابدار --بهاره      
کتابدار --عاطفه      
کفاش چرندابی --ندا      
کلباسی --حسین     +98 915 300 0340
کیوانی --امیرمحمد   @maksanco ۰۹۱۵۹۳۹۱۶۵۰
گازرانی --حامد سیستمهای ساختمانی http://t.me/Systemhayekhavaran hamed_gas@yahoo.com
@ReasonThink1990
گرامی --مونا      
گل نرگسی --بهزاد     @behzadgolnargesi
گل نرگسی --دکتر سیامک اصول مهندسی زلزله https://t.me/joinchat/TpqHE0KDH5qROWah @GolnargesiSiamak
Golnargesi.siamak@gmail.com
مقاومت مصالح https://t.me/joinchat/RdRVBQO8_Kiv7QsQ  
 ایستایی https://t.me/joinchat/Ua3kgMfT14rfL2iX  
طراحی سازه های فولادی 2 https://t.me/joinchat/TRw5S81i1N4mSrnE  
طراحی سازه های فولادی 1، روش های محاسبات سازه های فلزی و ساختمان های فولادی https://t.me/joinchat/UM8_fQuHrzRvEw_u  
گلی --پیمان      
گودرزی --میلاد      
لطفی --محمدتقی      
لنگری --امین      
مافی نژاد --محمد مهدی      
مالیان --عباس      
مباشری --بهاره 132406-1  - برنامه نویسی کامپیوتر  https://t.me/joinchat/GijE2LYSLDytvicx  
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- 112590-1 https://t.me/joinchat/HaorfGvxrMmud37h  
روش پژوهش و ارائه- 112585-2 https://t.me/joinchat/ISmKvX4iednyHhmZ  
روش پژوهش و ارائه- 112585-1 https://t.me/joinchat/H6usYLXDMQ1MUSa9  
مباشری --شاداب معماري اسلامي ٢ https://t.me/joinchat/Tkqde-nS4uAwB_mB @shmobasheri
طرح معماری 1 https://t.me/joinchat/IH3RWxiY-3YkBies  
مباشری --محمدرضا      
مبهوت --محمدرضا مبانی فضای شهری https://t.me/mabanifazayeshahri @mrmht
برنامه ریزی مسکن https://t.me/joinchat/w-jQnxi3lxgzOTlj  
نظریه های برنامه‌ریزی شهری https://t.me/joinchat/8u7IpJ-y1k84NTBj  
مبهوت مقدم --توحید علم تمرین https://t.me/joinchat/I57T095NQWH3Gtly  
تغذیه ورزشی https://t.me/joinchat/HUu2JKXehFLSwEec  
تغذیه ورزشی و کنترل وزن https://t.me/joinchat/HqXJ4RWneQI_ma0-  
اصول و روش شناسی تمرین https://t.me/joinchat/H6HCY7h-O6NwBiyw  
کارورزی ورزش های پایه https://t.me/joinchat/Hi0SxfwZ42ajJ6AV  
فیزیولوژی انسان https://t.me/joinchat/G-qFm3LbQhMCaFSG  
فیزیولوژی ورزشی2 https://t.me/joinchat/IPIUcrqcjuW4uBf8  
متقی شهری --سهیلا مرمت ابنیه https://t.me/joinchat/Hn-hxMh4Q3EKM8TH @So_mti
محمودی --موعود رسم فنی https://chat.whatsapp.com/LNgDpTzusmw6XshyZgXd9N  
مختاری رودمعجنی --زهرا ریاضی عمومی ۲ @riazi2khavaran  
مخلصی --امید      
مداحی --سید مهدی     Sm.madahi@gmail.com
مرشدی --وحید رضا      
مزروعی‌راد --الیاس ریاضی مهندسی https://t.me/joinchat/oyzZnI5F3YU5MzZk  
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی بیو الکتریک https://t.me/joinchat/1T-afdF5v5c5MzRk  
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی بیومکانیک https://t.me/joinchat/x8O0oP4SbrU4ZDRk  
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی بیومواد https://t.me/joinchat/FgIuXeP4SYg3OGI0  
سیستم های کنترل خطی https://t.me/joinchat/SKcLQXwmqcA3ZjY0  
مدار های الکتریکی 2  https://t.me/joinchat/phm4C7nPC-cwZGU0  
مزینانی --مجید      
مشتاقی --جواد      
مشرقی --گلناز     @gmashreqi
مصدق صدقی --محمدعلی      
مصطفی فرخانی --بابک      
مقدم متقی --احسان      
ملائی شمس --وجیهه      
مناقبی --طیبه رادار و لیدار (مباحث ویژه )  https://chat.whatsapp.com/HXmPcY30GOL2Owiu8s8RXU  
موسوی پور --سید محمد      
موسویان نامقی --سید مجتبی  دینامیک https://t.me/KhiDynamics  
مهدی پور --الهام طراحی الگوریتم ها  https://t.me/joinchat/F2hbLGaTp-iB3B8N  
داده کاوی  https://t.me/joinchat/H5dUSl_MaSNwCoJw  
برنامه نویسی پیشرفته  https://t.me/joinchat/HBPr8FqEcpseAI1w  
هوش محاسباتی https://t.me/joinchat/aE5sv7K7hpEyMWRk  
میرزایی --رضا     @reza1851
میرشجاعیان حسینی --ایمان طرح 3 ارشد معماری داخلی https://t.me/joinchat/GM9KA7BFSaP0loIj @imanII4001
حکمت معماری https://t.me/joinchat/HxRBWtD0AMqnRE-I  
ناصری --الهام      
نجارنژاد --مرجانه تاریخ هنر https://chat.whatsapp.com/BqSHzgziHh1JiUQinHoRwi @najjarnezhad92
مبانی نظری https://chat.whatsapp.com/Iv6OkjMDEnY0kxGgwhH2vN  
نجفی --فرزانه فیزیک 2 https://t.me/joinchat/HzMKbjy8C5g_OqY4 @FarzaneNajafi
  fa.najafi@um.ac.ir
نجفی --فرزانه      
نجفی --وحید والیبال https://t.me/joinchat/mz41y9kxT09iZDRk  
نوریان --بهنام آز مدار الکتریکی https://t.me/joinchat/BdnfixvXAsIMghk8qKB45w  
نوفرستی --سمیرا      
نیازی --نجمه      
نیک بخت --سمانه      
وحدت‌فریمانی --وحید کارگاه معماری و ساخت https://t.me/joinchat/SDwfqNxXhq9j9qKX @vahdat66
vahidvahdat6@gmail.com
ودود --محسن فعالیت بدنی و تندرستی https://t.me/joinchat/Hf6UeWPAcmLH7rxp  
وزوائی --شیما      
وطن پور --مرجان اصول و افزارهای توانبخشی https://t.me/rehabilitation_khavaran marjan_vatanpour@yahoo.com
@m_vatanpour
وطن خواه --مهسا      
هادیان --محمد  (عمران )متره https://t.me/joinchat/HWcCysAS0hdAiSGB @MhdHdn
تکنولوژی بتن https://t.me/joinchat/GSkAjQowU1GmvM0X  
سدهای خاکی https://t.me/joinchat/IS8zfO4Z-dMqM3sf  
  متره (معماری) https://t.me/joinchat/Hg52TwQMdzFZQvlI  
هاشمی --وحیده   Vahide.hashemi@yahoo.com ۰۹۱۵۹۱۴۸۶۹۷
هدایت زاده --محدثه تجهیزات پزشکی https://t.me/joinchat/WDD1khNmnPRmNTY8  
یداللهی --محمد     @mohyad
یزدان پرست --سید محمد صادق     @Sadegh_yazdanparast
یزدانی --مجید     @majidyazdani96
mbm.yazdani@gmail.com
یوسفی ثمره --ابوالفضل      
یوسفی‌مقدم --ماهره