لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد - رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته مهندسی عمران-  مهندسی و مدیریت ساخت مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1396
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9615390002 بهرامی حسین مهندسی عمران- مدیریت ساخت کارشناسی ارشد 6 8 2 18.5 نمی شود

 

رشته مهندسی عمران-  مهندسی و مدیریت ساخت مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9715710041 رمضانی کاشانی امید مهندسی عمران- مدیریت ساخت کارشناسی ارشد 11 12 12 17.88 نمی شود
2 9715710042 بهرامی جوین مسعود مهندسی عمران- مدیریت ساخت کارشناسی ارشد 11 12 12 17.81 نمی شود
3 9715710050 مشعوفی سینا مهندسی عمران- مدیریت ساخت کارشناسی ارشد 11 9 9 17.58 نمی شود