لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد - رشته مهندسی عمران- محیط زیست

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته مهندسی عمران-  محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1396
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9615600002 محمودزاده قلعه نوی اعظم مهندسی عمران- محیط زیست کارشناسی ارشد 6 9 3 19.25 نمی شود
2 9615600044 یاقوتی نیا مهدی مهندسی عمران- محیط زیست کارشناسی ارشد 6 8 2 18 نمی شود
3 9625600052 هادی سیچانی اسماعیل مهندسی عمران- محیط زیست کارشناسی ارشد 6 11 5 17.55 نمی شود

 

رشته مهندسی عمران-  محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9715600007 سجادی ناهید مهندسی عمران- محیط زیست کارشناسی ارشد 8 12 12 19.25 می شود
2 9715600039 رمضانی محمود مهندسی عمران- محیط زیست کارشناسی ارشد 10 12 12 18.62 می شود
3 9715600018 اهنگردارابی علیرضا مهندسی عمران- محیط زیست کارشناسی ارشد 8 12 12 18.44 می شود