لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد - رشته عمران - سازه

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته مهندسی عمران- سازه مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1396
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9615510037 غفوری مقدم فرشید مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد 8 11 3 20 نمی شود
2 9625510059 شایان علی مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد 6 11 11 19 می شود
3 9615510027 صدری ابوالفضل مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد 6 9 9 17.5 نمی شود
3 9615510024 رحمتی سردشت امیر مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد 6 9 3 17.5 نمی شود

 

رشته مهندسی عمران- سازه مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9715510002 رهنما مونا مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد 8 9 9 17.58 نمی شود
2 9715510007 خطیب سمنانی ریحانه مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد 8 9 9 17.08 نمی شود