لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

تعداد مقاله چاپ شده توسط اعضای هیات علمی

مولف  عنوان مقاله  تاریخ  عنوان نشریه  عنوان کنفرانس 
مباشری، محمدرضا و حسین خاوریان تجزیه و تحلیل روشهای استفاده ازماهواره در تعیین میزان تبخیر و تعرق 1383 نشریه علوم جغرافیایی  
مباشری، محمدرضا پایش تعییرات لایه ازن در جو ایران با استفاده از لایه های ماهواره ای 1386 نشریه محیط شناسی  
مباشری، محمدرضا،علی احمدی رستمی ،علی صادقی نائینی و جلال کرمی ازسازی 6Sبرای تصحیح تصاویر ماهواره ایی درجو ایران (مطالعه موردی تهران) 1388 نشریه سنجش از دور و GISایران   
مباشری، محمدرضاو امین مباشری بررسي تحليلي شار تابشي در پوسته سطحي آب با هدف کاربرد در سنجش ازدور SST 1388 نشریه اقیانوس شناسی  
فاطمی، سید باقر،محمدرضامباشری و مسعود ورشوساز  شمارش خودكار درختان در تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا به كمك عملگرهاي مورفولوژيك 1389 نشریه سنجش از دور و GISایران   
مباشری، محمدرضا، نبی الله غلامی و منوچهرفرج زاده اصل  ارتقا الگوریتم آشکارسازی ابرMODISبااستفاده از تصویر همزمان ASTER ،مطالعه موردی شهر دامغان 1390 نشریه مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا  
عسگري ،معصومه ،محمدرضا مباشري ، محمد طالعي،محسن قمرياصل و يوسف رضايي تخمين ميزان كودهاي ازته موجود در خاكهاي كشاورزي با استفاده از دادههاي ابرطيفي 1390 نشريه آب و خاك :علوم و صنايع كشاورزي  
قربانی سالخورد،رضوان، محمدرضا مباشري و مجيد رحیم زادگان روشي سريع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از سنجنده موديس: يك مطالعه موردي در تهران 1390 مجله پژوهشی حکیم  
حجازی، عباس، محمدرضا مباشری و ابوالفضل احمدیان مرج  تهيه نقشه توزيع مكاني ذرات معلق با قطر كمتر از دو نيم ميكرومتر در هواي شهر تهران با استفاده از داده هاي سنجنده موديس 1390 نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي   
علی دوست، فاخره، محمدرضا مباشری و علی اکبر آبکار  روشی کارا برای افزایش توامان قدرت تفکیک طیفی و مکانی در تصاویر ماهواره ای در محیط شهری 1391 سنجش از دور و   GISایران  
اکبرزاده، مهدی، محمدرضا مباشری و سید باقر فاطمی  ارزیابی محصولات آلبیدری 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن 1392 نشریه پژوهش های اقلیم شناسی  
اوجاقلو، مصطفی، محمدرضا مباشری و یوسف رضائی  طبقه بندي داده هاي ابرطيفي با استفاده از مشتق گيري در فضاي طيفي و استفاده از روش هاي كدگذاري 1392 نشریه سنجش از دور و GIS ایران  
مباشری، محمدرضا، منوچهر فرخ زاده اصل و نعمت اله کریمی  روشی سریع برای تعیین فشار بالای ابر (FAST CTP) در تصاویر MODIS 1392 نشریه جغرافیا و توسعه  
رحیم زادگان، مجید، محمدرضا مباشری  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ دﻣﺎ و ﻫﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎيﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﺎدﻳﺲ 1392 مجله فیزیک زمین و فضا  
رحیم زادگان، مجید، محمدرضا مباشری  پیشنهاد روشی برای جایگزینی داده های تابشی سنجنده MODIS با استفاده از مدل CRTM تصحیح شده در مقیاس محلی 1392 سنجش از دور و GIS ایران  
عسگری، معصومه، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ مباشری، محمد طالعی، محسن قمری اصل و یوسف رضایی  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده اﺑﺮﻃﻴﻔﻲ 1390 ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﺎك و آب (علوم و صنایع کشاورزی)  
کاچار، حامد، محمدرضا مباشری، علی اکبر آبکار و مجید رحیم زادگان  اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي واروﻧﮕﻲ دﻣﺎﻳﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ MODIS در آسمان بدون اﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ 1392 نشریه پژوهش های اقلیم شناسی  
ﺣﺠـــﺎزي، عباس، ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮي و اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ اﺣﻤــﺪﻳﺎن  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻣﺪل ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻏﻠﻄﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ (PM10) ﺳﻄﺤﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده های ﻣﺎﻫﻮاره اي و داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ 1393 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی  
کاظمی، سید باقر، محمدرضا مباشری و علی آبکار  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ در دﻗﺖ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي  1393 نشریه علمی_پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری  
مباشری، محمدرضا، سید عباس حجازی  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﺑﺘﻼي ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي آﻟﻮده 1393 مجله تحقیقات نظام سلامت  
بهرامی، مهدی، محمدرضا مباشری و مجید رحیم زادگان  ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺴﻴﻞ مندی سنجیده ASTER وMODIS   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻧﺪازهﮔﻴﺮي های میدانی  1393 فصلنامه جغرافیا و توسعه  
فاطمی، سیدباقر، محمدرضا مباشری و علی اکبر آبکار  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ در دﻗﺖ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي 1393 نشریه علمی_پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری  
احمدیان مرج، ابوالفضل، ﻣﺤﻤﺪرﺿا مباشری و علی اکبر متکان  اﺛﺮ ﺧﻄﺎي زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ روي ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﻲ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 1394 نشریه ﺟﻐﺮاﻓﻴــــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪ رﻳــــﺰي ﻣﺤﻴﻄــــﻲ  
کاچار، حامد، محمدرضا مباشری، علی آبکار و مجید رحیم زادگان  تاثیر رطوبت جو در برآورد مشخصه های وارونگی دمایی از تصاویر ماهواره ای MODIS 1394 نشریه سنجش از دور و GIS ایران  
مباشری، محمدرضا، عرفان امرائی  ارائه روشی برای اصلاح نوفه نواری آشکار سازها در تصاویر اخذ شده به وسیله سنجنده TM ماهواره لند ست 5 1394 نشریه سنجش از دور و GIS ایران  
مباشری، محمدرضا، عرفان امرائی  اصلاح نسبی نوفه نواری عمودی در تصاوير اخذ شده توسط سنجنده CCD-Camera مستقر بر ماهواره  CBERS02 1394 نشریه علمی_پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری  
احمدیان مرج، ابوالفضل، محمدرضا مباشری و علی اکبر متکان  پهنه بندی NO2 جوی در شهرهای صنعتی با استفاده از تصاویر MODIS و OMI 1394 نشریه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی  
مباشری، محمدرضا، سمیرا رنجبر  تشخیص مزارع آلوده به بیماری زنگ گندم با استفاده از تصاویر لندست 1395 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  
مباشری، محمدرضا، عرفان امرائی  ارائه روشی برای شناسایی پیکسلهای مشکوک به وجود نوفه تغییر بیت در تصاویر ماهواره لندست  1396 نشريه علمي پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري  
مباشری، محمدرضا، مرتضی ابازری  آشکارسازی مناطق متأثر از گردوغبار با استفاده از تغییرات بازتابندگی سطح و خصوصیات طیفی گردوغبار 1396 نشریه علمی_ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکاتبی  
مباشری، محمدرضا، عرفان امرائی  ارائه روشی برای شناسایی پیکسلهای مشکوک به وجود نوفه تغییر بیت در تصاویر ماهواره لندست 1396 نشريه علمي پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري  
محمدرضا مبهوت ارزیابی میزان تحقق پذیری مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده 1392/01/01 نشریه علمی تخصصی طاق  
مصطفی رجایی پور. رضا عباس پور .مجید یزدانی رسي تاثير سيره پيامبر اكرم(ص) بر هنر نگارگري و معماري اسلامی در ایران 1391/07/01 ساختمان سبز (دوماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
مجید یزدانی.مرضیه توحیدي بهداشت و ذخیره آب در معماری ایران 1389/05/01 ساختمان سبز (دوماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
مجید یزدانی طاق و گنبد ، یادگارهایی از معماری گذشته 1389/04/01 ساختمان سبز (دو ماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
مجید یزدانی متابولیسم و بازنگری جایگاه آن در متن معماری جهان 1391/07/01 ساختمان سبز (دوماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
مجید یزدانی معماری پیدایش کیهانی 1389/06/01 ساختمان سبز (دوماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
مجید یزدانی مفاهیم پایه در معماری 1390/07/01 ساختمان سبز (دوماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
مجید یزدانی . مصطفی رجایی پور.رضا عباس پور ویژگی های مسکن مناسب از دیدگاه اسلام در مقایسه با معماری مدرن 1391/07/01 ساختمان سبز (دوماهنامه تخصصی، پژوهشی صنعت ساختمان)  
هوبخت عطاران Iranian license plate location recognition in an image of car using color image processing 1395/10/20 دوماهنامه تخصصي صنعت ساختمان (ساختمان ايران شماره سوم)  
هوبخت عطاران دلفي در برابر C# شامل مقايسه كارآيي دو زبان برنامه نويسي فوق در پياده سازي نرم افزارهاي مختلف تحت شبكه محلي و تحت وب 1395/10/20 مجله ریزپردازنده  
هوبخت عطاران راهنماي خريد كامپيوترهاي شخصي" شامل مقايسه فني و كارآيي قطعات مختلف كامپيوتر اعم از Mother Board, CPU, و كارت هاي گرافيكي مختلف به همراه مقايسه هارد ديسك ها و RAM هاي مختلف 1395/10/20 مجله بزرگراه آسیایی   
ابراهیم علامتیان-محمدرضا جعفرزاده تحليل عددي جريان در تبديل‌ها با استفاده از شبكه تطبيقي 1388/01/01 مجله تحقيقات منابع آب ايران  
ابراهیم علامتیان-محمدرضا جعفرزاده ارزيابی مدل هاي تلاطمي در شبيه سازي امواج تيز ايستا در جريان هاي فوق بحراني كانال ها. 1391/01/01 نشریه علمی -پژوهشی عمران شریف  
جاودانیان،سیامک گل نرگسی ارائه مدل پیشنهادی برای براورد هزینه ریسک درقراردادهای واگذاری امتیاز با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو 1396/01/01 نشریه علمی -پژوهشی عمران شریف  
اصفهانی،سیامک گل نرگسی بررسی اثر مقاومت بتن ، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش مودال در تیر های خمشی 1391/01/01 نشریه علمی -پژهشی عمران شریف  
شریعتمدار،سیامک گل نرگسی کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازي نوع 2 بازه اي براي تحریک لرزه اي 1394/01/01 نشریه علمی -پژهشی عمران شریف  
شریعتمدار،سیامک گل نرگسی، مصطفی قائمی، مهدی امیری دلوئی کنترل لرزه ای سازه ها با میراگر جرمی فعال به همراه کنترل کننده فازی نوع 2 بازه ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه 1395/01/01 نشریه علمی -پژهشی عمران شریف  
Rezaei, Y., Mobasheri, M. R., Valadan Zoej, M. J., Schaepman, M Endmember Extraction Using a Combination of Orthogonal Projection and Genetic Algorithm 2012 IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters   
 Mobasheri, M.R., Rahimzadegan, M.  Introduction to Protein Absorption Lines Index for Relative Assessment of Green Leaves Protein Content Using EO-1 Hyperion Datasets 2012 J. Agr. Sci. Tech  
Ghasemloo, N., Mobasheri, M.R., Madanchi Zare, H., Memar Eftekhari, M Road and Tunnel Extraction from SPOT Satellite Images Using Neural Networks 2013 Journal of Geographic Information System  
Alidoost, F., Mobasheri, M.R., Abkar, A.A. Introducing a Method for Spectral Enrichment of the High Spatial Resolution Images 2013 Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation  
Fatemi, S.B., Mobasheri, M.R., and Abkar, A.A  Clustering Multispectral Images Using Spatial–Spectral Information 2015 IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters  
Amani, M., Mobasheri, M.R.  A parametric method for estimation of leaf area index using landsat ETM+ data 2015 GIScience & Remote Sensing  
Fatemi, B., Mobasheri, M.R., Abkar, A.A.  Improving the Accuracy of Multispectral Image Clustering by Means of a New Initializing Method 2016 J Indian Soc Remote Sens  
Ashourloo, D., Aghighi, H., Matkan, A.A., Mobasheri, M.R., Moeini Rad, A An Investigation Into Machine Learning Regression Techniques for the Leaf Rust Disease Detection Using Hyperspectral Measurement 2016 EEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing,  
Mobasheri, M.R., Amani, M Soil moisture content assessment based on Landsat 8 red, near-infrared, and thermal channels 2016 J. Appl. Remote Sens  
Ashourloo, D., Matkan, A.A., Huete, A., Aghighi, H., Mobasheri, M.R.  Developing an Index for Detection and Identification of Disease Stages 2016 IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters  
Ashourloo, D., Aghighi, H., Matkan, A.A., Mobasheri, M.R., Moeini Rad, A.  An Investigation Into Machine Learning Regression Techniques for the Leaf Rust Disease Detection Using Hyperspectral Measurement 2016 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing  
Mobasheri, M.R., Jafari, S Removing the Stripes Caused by the Failure in Detector 4 of Band5 of MODIS Sensor 2017 International Journal of Scientific Engineering and Technology  
Ahmadian Marj, A., Mobasheri, M.R., Matkan, A.A Quantitative Assessment of Different Air Pollutants (QADAP) Using Daily MODIS Images 2017 International Journal of Environmental Research  
Amani, M., Mobasheri, M.R., Mahdavi, S Contemporaneous estimation of Leaf Area Index and soil moisture using the red-NIR spectral space 2018 Remote Sensing Letters  
Gholami Bidkhani, N., Mobasheri, M.R Influence of soil texture on the estimation of bare soil moisture content using MODIS images 2018 European Journal of Remote Sensing  
Ghahremanloo, M., Mobasheri, M.R., Amani, M Soil moisture estimation using land surface temperature and soil temperature at 5 cm depth 2019 International Journal of Remote Sensing  
Peyman Goli, Khalil Vaez  Adaptive Speech Noise Cancellation using Wavelet Transforms 1397/07/23 International Journal of COMADEM, Volume 70, Issue 12, 2018  
Peyman Goli, Elias Mazrooei Rad, Kavian Ghandehari, Mehdi Azarnoosh  Early Assessment of Mild Alzheimer’s Disease Using Elman Neural Network LDA and SVM Methods 1396/07/23 Machine Learning Research, Vol. 2, No. 4, 2017  
Peyman Goli, Mohammad Raofy  New Method Boosts Speech Intelligibility in Noisy Environments 1396/07/23 The Hearing Journal, Volume 70, Issue 12, 2017  
Peyman Goli, Mohammad Reza Karami-mollaei  Speech intelligibility improvement in noisy environments based on energy correlation in frequency bands 1395/09/15 Digital signal processing, Elsevier, Volume 62 , 2017  
Peyman Goli, Mohammad Reza Karami-mollaei Speech Intelligibility Improvement in Noisy Environments for Near-End Listening Enhancement 1394/10/14 Journal of Information Sand Telecommunication (JIST), Volume 1 (4), 2016  
Maryam Abbasi, Saeed Shaerbaf Tabrizi, P.Goli A Novel Approach For Transmitting Secret Data Based on Chaotic Map And Spread Spectrum Watermarking In Frequency Domain 1392/10/18 International Journal of Scientific Engineering and Technology, IJSET  
Peyman Gol Iranian Car License Plate Detection Using Color Image Processing 1394/10/04 Current Trends in Technology and Sciences (CTTS) Journal, 2015  
شریعتمدار،سیامک گل نرگسی،اکبرزاده Vibration control of buildings using ATMD against earthquake excitations through interval type-2 fuzzy logic controller 1394/01/01 Asian Journal of Civil Engineering  
محمدرضا مبهوت Analyzing Traditional Architectural Solutions in Reducing Energy Consumption (Residential Design in Mashhad Climate) 1395/01/01 CUMHURİYET SCIENCES JOURNAL  
محمدرضا مبهوت Assessment of old structural texture of Ghale Abkooh in Mashhad 1393/01/01 AYER is an International journal that Coverage Human Field Studies  
محمدرضا مبهوت The Study of Squatter Settlement of Motahari Township in Mashhad Metropolis, Iran 1394/01/01 Journal of Social Issues & Humanities  
محمدرضا مبهوت Determining historical period and function of building using of the network table based on mass and space (Case study of vernacular-traditional houses in Iran, Southern Khorasan, Boshrouyeh city) 1395/01/01 International Journal of Scientific Engineering and Technology  
محمدرضا مبهوت Enhancing Citizens’ Visual Comfort by Focusing on Skyline Native Models in Urban Landscape Using AHP Method (Case Study: Imam Khomeini St. of Mashhad) 1394/01/01 International Journal of Scientific Engineering and Technology  
محمدرضا مبهوت Evaluate Level of Development in Regions of Mashhad Municipality, Iran 1392/01/01 Life Science International journal  
محمدرضا مبهوت Feasibility of Using Sustainable Construction to Optimize Energy Consumption in the Building 1395/01/01 M i t t e i l u n g e n S a e c h s i s c h e r E n t o m o l o g e n  
محمدرضا مبهوت Perception of design process of vernacular Architectures based on current traditions (Design process in Iranian vernacular Architecture) 1395/01/01 GMP Journal  
محمدرضا مبهوت Role of Urban Planning In Decreasing of Damages Result of Earthquake in Human Habitats 1392/01/01 “Journal of Civil Engineering and Urbanism (JCEU)”Sciences (ISSN : 2252-0430)  
محمدرضا مبهوت The evaluation of economical development of Iran regions by cluster analysis method 1392/01/01 Wulfenia International journal  
محمدرضا مبهوت The Role of Geometry and Proportions in Shaping the Fabric of Space in Traditional Iranian Architecture: Case Study of Mosques in Safavie Period in Isfahan 1395/01/01 Ephemera Journal  
محمدرضا مبهوت The study of informal residence of Mashhad Qoli in Conurbation of Mashhad, Iran 1392/01/01 Archives des Sciences International journal (ISSN:1661-464X)  
محمدرضا مبهوت Determining historical period and function of building using of the network table based on mass and space (Case study of vernacular-traditional houses in Iran, Southern Khorasan, Boshrouyeh city) 1395/01/01 AYER is an International journal that Coverage Human Field Studies  
محمدرضا مبهوت Enhancing Citizens’ Visual Comfort by Focusing on Skyline Native Models in Urban Landscape Using AHP Method (Case Study: Imam Khomeini St. of Mashhad) 1394/01/01 International Journal of Scientific Engineering and Technology  
سید رضا عطارزاده- صادق عباسیان -امین عظیم خانی- وحید عنوانی -محسن جغتایی(بهرادنسب) The effect of Dimethylglycine (DMG) administration on Biochemical Blood Parameters in Youth elite Basketball Players 1396/07/23 International Research Journal of Biological Science  
مباشری، محمدرضا/ خاوریان، حسن/ موسوس، حمید بررسی خطا در برآورد ET ناشی از شار گرمای محسوس در مدل SEBAL 1385   همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
ارشد، صالح/محمدرضا مباشری/ سعید مرید/ مجید آقا علیجانی  پیش بینی خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای  در اراضی دیم استان کرمانشاه 1387   سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
غفوری، علی/ مباشری، محمدرضا/ ولدان زوج، محمدجواد ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی 1386    همایش ژئوماتیک  
شفیع زاده مقدم، حسین/ مباشری، محمدرضا/ شایان، سیاوش ارتقای دقت براورد شاخص NDSI و کسر پوشش برف سنجنده MODIS با بکارگیری همزمان سنجنده ASTER 1389    همایش ژئوماتیک  
رحیم زادگان، مجید/ مقصودی مهرانی، یاسر/ ولدان زوج، محمدجواد/ مباشری محمدرضا استفاده از استخراج ویژگی بر مبنای کلاس به همراه ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی 1387    همایش ژئوماتیک  
 پورباقر، سیدمهدی/ مباشری،  محمدرضا/  فرج زاده،منوچهر امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران) 1386    همایش ژئوماتیک  
 خصائی، الهه/ مباشری، محمدرضا معرفی آشکارساز های معیوب در باندهای مختلف سنجنده مادیس و اصلاح عملکرد آشکارسازهای معیوب در باند30  1394   اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
قربانی، علی رضا/ مباشری، محمدرضا ارائه مدلی آماری جهت محاسبه زمانی-مکانی دمای هوا در نزدیکی سطح با استفاده از تصاویر سنجنده  MODIS 1393   اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
هدایت فرد،مریم /مباشری، محمدرضا  محاسبه رطوبت نسبی با قدرت تفکیک مکانی بالا با استفاده از تصاویر ماهوارهای MODISدر محدوده کشور ایران 1393   اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
شمس، مینا/ مباشری،محمدرضا /فاطمی نصرابادی، سیدباقر  بررسی روش تشخیص و استخراج پیکسلهای برفی در تصاویر مادیس 1389    همایش ژئوماتیک  
احمدیان مرج،ابوالفضل /  مباشری، محمدرضا/  ولدان زوج، محمدجواد/رضایی، یوسف  تعیین مناطق با ریسک بالای شیوع مالاریا با استفاده از شاخصهای ماهوارهای و زمینی 1387    همایش ژئوماتیک  
مباشری،محمدرضا/  احمدی رستمی، علی/  کرمی، جلال/  صادقی نائینی، علی تنظیم مدل 6S برای تصحیح جوی تصاویر ماهواره ای در ایران(مطالعه موردی: ایستگاه مهر آباد تهران) 1388    همایش ژئوماتیک  
مباشری، محمدرضا /غلامی، صابر  پایش تغیرات میزان غلظت گازهای گلخانه ای کربن مونو اکسید CO و کربن دی اکسید CO2 در جو ایران با استفاده از داده های ماهواره ای 1394   دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
حاجی غلامی، حمیدرضا/  مباشری، محمدرضا/رحیم زادگان، مجید  تولید پروفایل فشار با استفاده از فرض جو هیدروستاتیک و باندهای حرارتی تصاویر سنجنده مادیس 1394   اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
رحیم زادگان، مجید/ مباشری، محمدرضا  روشی ساده برای استخراج پروفایل رطوبت جو ازتصاویر سنجنده MODIS 1390   سی امین گردهمایی علوم زمین
مباشری، محمدرضا/ خطیبان، حسین بررسی روشهای مختلف حذف نویز از تصاویر ماهواره ای  1390   شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
جوادنیا، اسلام/ مباشری، محمدرضا بررسی روشهای ارزیابی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دوری 1386   ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
فاطمی، سیدباقر/ مباشری، محمدرضا/ ورشوساز، مسعود شمارش خودكار درختان در تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا به كمك عملگرهاي مورفولوژيك 1389    همایش ژئوماتیک  
فتاحی، هیرش/ ولدان زوج، محمدجواد/ مباشری، محمدرضا /دهقانی، مریم  کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک 1386    همایش ژئوماتیک  
 احمدیان مرج، ابوالفضل/ مباشری، محمدرضا/ متکا، علی اکبر کلاسه بندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی با استفاده ازماشینهای بردار پشتیبان فعال 1389    همایش ژئوماتیک  
عسگری، معصومه/ مباشری، محمدرضا/ طالعی، محمد/  قمری اصل، محسن استفاده از داده های ابرطیفی در تخمین میزان کودهای نیتروژنه موجود در خاکهای کشاورزی  1389   اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا 
دانشگر اصل، سمیرا/ مباشری، محمدرضا/ رضایی، یوسف ارائه ی مدلی جهت تخمین محتوای آب برگ گیاه با استفاده از طیف سنج ابرطیفی 1389   اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا 
احمدیان مرج، ابوالفضل/مباشری،  محمدرضا/ متکان، علی اکبر پهنه بندی NO2 جوی در شهرهای صنعتی با استفاده از تصاویر OMIوMODIS مطالعه موردی کلان شهر تهران 1394   اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
احمدیان مرج، ابوالفضل/مباشری،  محمدرضا/ متکان، علی اکبر اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری 1393   همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین 
مباشری، محمدرضا/ امرایی، عرفان/ زنده باد، امیر پیاده سازی و مقایسه عملکرد پالایه های مبتنی بر موجک با پالایه های حوزه فرکانس و مکان در اصلاح نوفه نواری در تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی: تصاویر اخد شده توسط سنجنده MSS ماهواره لندست 4) 1393   نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی- همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
موسوی، سیدحمید/مباشری، محمدرضا / آیتی زاده تنها، اکرم السادات بررسی خطاهای تاثیر گذار در مطالعات سنجش از دور سواحل و بنادر 1385   هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
مباشری، محمدرضا/خاوریان، حسن/ضیائیان، پرویز/ کمالی، غلامعلی برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده تصاویر MODIS و الگوریتم سبال 1384    همایش ژئوماتیک  
غفوری،علی/ مباشری، محمدرضا آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی 1386    همایش ژئوماتیک  
مباشری، محمدرضا/ جوکار، جمال/ضیائیان، پرویز آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster  1386    همایش ژئوماتیک  
غفوری، علی/ مباشری، محمدرضا  ارائه روشی بهینه در تصحیح اثر هوآویزها در تصاویر سنجنده ASTER (مطالعه موردی منطقه خوزستان) 1386    همایش ژئوماتیک  
چهاردولی، منوچهر/مباشری، محمدرضا  روشی نوین برای تعیین سن گیاه با استفاده از دوربین دیجیتالی 1387    همایش ژئوماتیک  
جوادنیا، اسلام/ مباشری، محمدرضا ارتقاء شاخص NDVI برای پیش بینی خشکسالی با استفاده از تصاویر Aster و Modis  1387    همایش ژئوماتیک  
پهلوانی، محمد/ مباشری، محمدرضا  تهیه نقشه گسیلمندی سطوح مختلف با استفاده از باندهای حرارتی و داده های سینوپتیکی 1389    همایش ژئوماتیک  
قربانی سالخورد، رضوان/ مباشری، محمدرضا/رحیم زادگان،  مجید استفاده از سنجنده MODIS درتشخیص و کمی سازی الودگی هوای مناطق شهری 1389    همایش ژئوماتیک  
مباشری، محمدرضا/ امرایی،عرفان روشی سریع برای اصلاح نویز در تصاویر SPOT  1392   همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
مهدی امیری دلویی- محمود مولی نژاد فیلترهای بحرانی برای خاک های واگری تثبیت شده 1385/06/24   اولین کنفرانس  بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلویی - مانی حاذقی - محمدرضا نوروزی - مهلا حافظ حسن زاده سنجش کارایی پایدار شبکه حمل و نقل عمومی شهر مشهد با روش همسایگی 1397/09/24   سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
غلامرضا غضنفری - ابراهیم علامتیان - مهدی امیری دلویی شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از آباکوس 1397/09/26   سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی -رسول صرافان اقدامات پدافندی در مواجهه با اثرات مختلف زلزله 1394/10/01   دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی -رسول صرافان بررسی تاثیر طراحی استاندارد تاسیسات ساختمانی در کاهش آسیب در هنگام زلزله 1394/10/01   دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی -سیامک گل نرگسی بررسی سیستم های نوین سقف در ورزشگاه های مسقف 1394/10/01   دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی . رضا اورنگی . محمد الیاس قادری بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید درجوشکاری صنعتی با تاثیر گذاری بر صنعتی سازی ساختمان با تکنیک swot 1395/11/21   یاز دهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشرفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی -محمدرضا مبهوت تحقق پذیری ساخت و ساز با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی 1394/10/01   سازه های نوین پژوهشی در علوم مهندسی
فاطمه ساعدی-احسان صیادی-مهدی امیری-هدی عابدیان تحلیل رفتار حرارتی تاثیر استفاده از سه نوع مصالح خاکی در شهر یزد 1395/11/21   یاز دهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشرفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلویی رفتار شناسی عملیاتی مبتنی بر پدافند غیر عامل در مواجهه با زمین لرزه 1396/09/23   دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
فاطمه ساعدی - احسان صیادی-مهدی امیری-هدی عابدیان خراسانی مروری بر رفتار حرارتی ساختمان های خاک کوبیده شده در راستای دستیابی به آسایش حرارتی 1395/11/21   یاز دهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشرفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلویی - مریم اخگر مقایسه اقتصادی طراحی سازه های فولادی به روش تنش مجاز مقاومت نهایی 1397/09/24   سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی -رسول صرافان مقایسه طراحی ساختمانی بیمارستان ها در ایران و کشورهای پیشرفته 1394/10/01   دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
امیر اوینی،کیوان بینا،مهدی امیری مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از تکنیک TOPSIS و تصمیم گیری چند متغیره بر پایه ملاحظات پدافند غیر عامل(مطالعه موردی: شهر مشهد) 1395/11/21   یاز دهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشرفته و تکنولوژی
مهدی امیری دلوئی -علیرضا ابریشم چی نقش بام سبز در ساختمان های امروز 1394/10/01   دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
سیامک گل نرگسی ، مهدی امیری دلوئی ، مهران قیاسی فرخ فال کاربرد بتن گوگردی در مهندسی عمران 1395/11/21   یاز دهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشرفته و تکنولوژی
سیامک گل نرگسی - هاشم شریعتمدار - مصطفی قایمی - مهدی امیری دلویی کنترل لرزه ای سازه ها با میراگر جرمی فعال به همراه کنترل کننده ی فازی نوع 2 بازه ای با در نظر گرفتن آثار اندرکنش خاک و سازه 1397/09/24   سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
هانیه حداد سبزوار- سیداحسان سیدی حسینی نیا بررسی اثر ضریب کشسانی خاک و هندسه پی- شمع برروی عملکرد آن 1397/12/26   ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معملری و توسعه شهری
هانیه حدادسبزوار - سید احسان سیدی حسینی نیا تاثیر برخی از پارامترهای پی-شمع بر روی عملکرد آن به منظور طراحی بهینه 1397/09/26   سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم پیشترفته و تکنولوژی
هانيه حداد سبزوار، سيد احسان سيدى حسينى نيا صحت سنجى روش هاى محاسباتى ساده شده ى تحليل سامانه ى پى-شمع 1394/02/15   دهمين كنگره ى بين المللى مهندسى عمران، دانشكده ى مهندسى عمران،تبريز
سید احسان الدین صیادی City with respect to Iranian identity 1390/02/22   5th SASTech5
سید احسان الدین صیادی Today approach to sustainable development in building 1390/02/22   5th SASTech5
سید احسان الدین صیادی بررسی موقعیت سیستمی شهر خلاق و تاثیر آن در توسعه پایدار شهر 1393/07/01   همایش ملی معماری و شهرسازی توسعه پایدار
فاطمه ساعدی- احسان الدین صیادی- مهدی امیری- هدی عابدیان خراسانی تحلیل رفتار حرارتی تاثیر استفاده از سه نوع مصالح خاکی در شهر یزد 1395/11/02   11thSASTech
سیداحسان صیادی، سید مهدی مداحی جایگاه کانسپت در فرایند طراحی معماری 1389/02/30   همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
فاطمه ساعدی- احسان الدین صیادی- مهدی امیری- هدی عابدیان خراسانی مروری بر رفتار حرارتی ساختمان های خاک کوبیده شده در راستای دستیابی به آسایش حرارتی 1395/11/02   11th SASTech
سید احسان الدین صیادی -سید مهدی مداحی -محسن رضایی ازغندی - آرمان جهانمرد- رضا نوروزی معیارهای طراحی محله پایداربا تاکید برارزش های زیست محیطی 1394/11/29   همایش ملی معماری، شهرسازی وپژوهشهای نیاز محور با م
هوبخت عطاران Lighting techniques in machine vision  1390/10/20   5th Sastech symposium دانشگاه هرمزگان
هوبخت عطاران "كنترل ميزان تزريق انسولين در بيماران ديابتي با استفاده از روش كنترلي DMC و مقايسه آن با MMCP" 1390/09/02   سومين كنفرانس ملي كاربرد رياضيات و نظريه كنترل در علوم پزشكي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
هوبخت عطاران- عبدالرحیم بهرامی- معین رحمدل – سارا مهرآسا   مسترینگ موزیک با استفاده از شبکه های عصبی 1395/10/20   11th Sastech symposium
هوبخت عطاران – مزدك تيمورتاشلو – امين برازنده – حسين اروجي Introducing a new enhanced method in peripheral maintenance simulation and a software based approach to solve the model 1395/10/20   اولين همايش بين المللي خاوران 11th Sastech symposium2011
هوبخت عطاران – مهدي نوازنده استخراج سريع معني از متون فارسي 1395/10/20   سومين همايش منطقه اي موسسه آموزش عالي خاوران
هوبخت عطاران – مزدك تيمورتاشلو – امين برازنده – حسين اروجي بررسي و مقايسه روش‌هاي حل مسئله تعمير و نگهداري در سيستم‌هاي پشتيباني تصميم 1395/10/20   دومين كنفرانس ملي ITPF2010
هوبخت عطاران – رسول صرافان سيستم غربالگري دروغ سنجي 1390/03/04   اولين همايش ملي غربالگري پيشرفته در پزشكي
هوبخت عطاران – حسين پرور – مهدي فشاركي طراحي مدل شيءگراي سيستم آگاهي اشتراكي وضعيت در تصميم‌گيري شبكه‌مدار 1395/10/20   كنفرانس فرماندهي و كنترل (C4I) دانشگاه صنعتي شريف
هوبخت عطاران-حسين اروجي كاربرد گراف هاي كمان مدور در كنترل ترافيك 1395/10/20   اولين همايش ملي موسسه آموزش عالي خاوران
هوبخت عطاران – ميترا رحيم پور-آرش فرزين "مفاهيم SBVR" 1395/10/20   سومين همايش منطقه اي موسسه آموزش عالي خاوران
هوبخت عطاران- فاطمه ساراني راد- مرضيه رضا زاده – شيده نثاري اشكذري Checking multiple choice question examas" 1395/10/20   11th Sastech symposium
هوبخت عطاران-فاطمه ساراني- شيده نثاري اشكذري اثربخشي آموزش الكترونيكي، فرصت‌ها و تهديدها مسايل اخلاقي و جرايم اينترنتي در عصر ارتباطات 1395/10/20   دومين كنفرانس ملي ITPF2010
هوبخت عطاران – پوریا ناجی رنجبر طلبی – هادی صدری مقدم ارایه الگوی مناسب و راهکارهای کاربردی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در بنگاه های اقتصادی 1395/02/01   اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی دانشگاه مهر آستان گیلان،
هوبخت عطاران ارایه الگوی مناسب و راهکارهای کاربردی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 1395/10/20   11th Sastech
غلامرضا نقی زاده - هوبخت عطاران بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری 1395/10/20   11th Sastech symposium
آناهیتا کرمی ریابی ، مهدی سالخورده حقیقی ، هوبخت عطاران بهبود تصاویر پزشکی با توسعه¬ی الگوریتم های تلفیق تصاویر و تبدیل موجک 1395/10/20   -
مصطفی رجایی پور- هوبخت عطاران- پوریا ناجی رنجبرطلبی چالشهای مدیریت و اجرای بازاریابی شبکه ای در ایران 1395/10/20   11th Sastech symposium
Mobasheri, M.R., Zendehbad. A.  Recognition And Elimination of Striped Noise In CHRIS-PROBA Sensor Images 2014   The 8th Symposium on Advances in Science and Technology (8thSASTech)
Alidoost, F., Mobasheri, M.R An overview of Spatial-Spectral Unmixing in Satellite Imagery 2013   7thSASTech 2013, Iran, Bandar-Abbas. 7-8 March
Amraei, E., Mobasheri, M.R Striping noise removal of images acquired by CBERS 2 CCD Camera sensor 2014   The 1st ISPRS International Conference on Geospatial Information Research,15–17 November 2014, Tehran, Iran.
Kachar, H., Mobasheri, M.R., Abkara, A.A., RahimZadegana, M Detection and Modeling of Temperature Inversion in the Atmosphere Using MODIS Images (Case Study: Kermanshah)  2015   International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & Photogrammetry
Mobasheri, M.R., Shirazi, H Optimal extraction of Tropospheric Ozone Column by simultaneous use of OMI and TES data and the surface temperature 2015   International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & Photogrammetry, 23–25 Nov 2015, Kish Island, Iran
Mobasheri, M.R., Dehnavi, D., Maghsoudi, S validity assessment of pixel linear spectral mixing through Laboratory measurements 2015   International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & Photogrammetry, 23–25 Nov 2015, Kish Island, Iran
Mobasheri, M.R., Ghahremanloo, M 5 cm Soil Temperature Estimation Using Landsat Images and Weather Synoptic Station Data 2017   ISPRS International Joint Conferences of 2nd Geospatial Information Research (GI Research 2017)