لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

تعداد پروژه های پژوهشی در حال اجرا و نوآوری و اختراع در آن واحد

موضوع طرح پژوهشی انجام شده توسط موسسه

نام سازمان

طرح پژوهشي به شماره40201206 با موضوع بررسي و تحليل عرض ترك در سد بتني وزني كلات

سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی

طرح پژوهشی تولید نرم‌افزار کاربردی مدلسازی جریان رسوب و امواج رودخانه و مخازن سد

سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی

طرح پژوهشی بررسي عوامل موثر برخوردگي در ابنيه بتني راه‌هاي استان و ارائه راهكارهاي جلوگيري از آن

اداره کل راه و شهرسازي استان خرسان رضوي

طرح پژوهشی بررسی روش‌های پرکردن طراحی‌های شهری(ترانشه و تونل)، تحکیم، تراکم و مرمت آن‌ها و ارائه تیپ‌بندی‌های مناسب برای شبکه‌های مختلف آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب مشهد

طرح پژوهشی مدلسازي ميزان کلر باقيمانده و بررسي گسترس آلودگي در شبکه هاي توزيع آب شهر مشهد، مطالعه موردي پهنه A

شرکت آب و فاضلاب مشهد

طرح پژوهشی بررسی تأثیر پارامترهای مختلف موثر در طراحی لوله های مدفون با مدلسازی اجزای محدود تحت بارگذاری های خاص

شرکت آب و فاضلاب مشهد

طرح پژوهشی امکان‌سنجی بازسازی طیفی پیکسل

سازمان جغرافیایی

 

 سایت آزمایشگاه سنجش از دور