لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اعمال تبعیض بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها برای ارتقاء مستخدم، مغایر قانون اساسی است

📌اعمال تبعیض بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها برای ارتقاء مستخدم، مغایر قانون اساسی است
 
🔸رأی شماره ۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
نظر به اینکه در جدول مورد شکایت از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاهها برای ارتقاء مستخدم بین مدارک صادره از دانشگاههای مختلف اعمال تبعیض شده است و با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاههای موصوف، جدول مورد شکایت با حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به جهت اعمال تبعیض ناروا و مدلول آراء شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۰۶ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
 
متن کامل دادنامه: http://www.ekhtebar.com/?p=42330