لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشجویانی که طرح نهایی و پایان نامه در شهریور ماه 97 انتخاب نموده اند

دانشجویانی که طرح نهایی و پایان نامه در شهریور ماه 97 انتخاب نموده اند بایستی تا حداکثر تاریخ 97/9/5 پروپوزال خود را تحویل استاد راهنما نمایند در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود.