لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

یادآوری بسیار مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد

یادآوری بسیار مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد

 

ماده24 آیین نامه آموزشی: ملاك دانش‌آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل 14 بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع از پايان‌نامه است.

تبصره: چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از 14 باشد دانشجو اجازه دفاع از پايان‌نامه را ندارد و تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي‌شود تا با اخذ مجدد حداكثر 10واحد از درس‌هايي كه با نمره كمتر از 14 گذرانده است، ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل 14 برساند، در اين صورت اجازه دفاع از پايان‌نامه به وي داده مي‌شود.