لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اطلاعيه بانك مركزي مبني بر عدم قبول چكهاي قديمي و غير قابل وصول بودن

قابل توجه دانشجويان محترم

با توجه به اطلاعيه بانك مركزي مبني بر عدم قبول چكهاي قديمي و غير قابل وصول بودن اين قبيل چكها ، لذا دانشجويان محترم كه متقاضي پرداخت شهريه به صورت اقساط طبق شرايط اطلاعيه مالي 1397/05/03 مي باشند ، مقتضي است پيش بيني هاي لازم جهت ارائه چكهاي جديد (تصوير نمونه ذيل-چک صیاد ) را داشته باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

بديهي است كه موسسه از پذيرش چكهاي قديمي معذور مي باشد .

امورمالي

09/05/1397