لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

سخنرانی کلیدی ریاست موسسه آموزش عالی خاوران در همایش بین المللی مستندنگاری در دانشگاه شهید رجایی

سخنرانی کلیدی پروفسور محمدرضا مباشری ریاست موسسه آموزش عالی خاوران در ارتباط با "ارتقای طیفی تصاویر ماهواره ای گوگل " در همایش بین المللی مستندنگاری در دانشگاه شهید رجایی 

مشاهده متن