لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

ریاست موسسه

دکتر محمدرضا مباشری
تلفن: 05135230690
ایمیل: mobasheri@kntu.ac.ir
وب سایت


رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرائی در دانشگاه می باشد که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سمت منصوب می گردد. بخش های اداری و اجرائی دانشگاه زیر نظر ریاست دانشگاه ، سه معاون و دو مشاور ارشد او عمل می نمایند.