معاونت آموزشی

مهندس مهدی امیری دلوئی
تلفن: 130-05135230690
ایمیل: Khi_amiri@yahoo.com
وب سایت


این معاونت هماهنگ کننده کلیه امور آموزشی، تدوین برنامه های آموزشی، نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امور فارغ التحصیلان، اجرای مصوبات شورای عالی دانشگاه و برنامه ریزی برای تامین استاد می باشد.