ششمین مسابقات ملی کن ست ایران (گرایش ماموریت سنجشی – ارتباطی)

 خاوران ، ششمین مسابقات ملی کن ست ایران (گرایش ماموریت سنجشی – ارتباطی)