لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 مدیر گروه
محمدرضا مبهوت
مدیر گروه
35230690-134
 کارشناس گروه
تکتم اسدی
کارشناس گروه
35230690-134
 معرفی گروه مهندسی شهرسازی
 معرفی رشته های تحصیلی
جهت معرفی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
 رشته های تحصیلی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.