جلسه مورخ 10/12/90

1. پس از بررسي‌هاي انجام گرفته مقرر شد كليه اساتيد تا قبل از بازه حذف و اضافه نيمسال بعد نسبت به ارائه نمره نهايي آن درس اقدام نمايند.
2. به منظور نظارت مستمر بر روند انجام رساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي مقرر شد گزارش كتبي پيشرفت رساله كه به تأييد استاد راهنما رسيده‌است هر سه ماه يكبار ارائه گردد. همچنين كليه دانشجويان موظفند اين گزارش را در زمان‌هايي كه مديريت تحصيلات تكميلي معين مي‌كند بصورت شفاهي نيز ارائه نمايند.

جلسه مورخ 30/2/91

1. دانشجو موظف است پروپوزال خود را در جلسه‌اي با حضور استاد راهنما يا استاد مشاور، ممتحن و نماينده تحصيلات تكميلي موسسه ارائه و از آن دفاع نمايد.
2. در صورت عدم تأييد پروپوزال دانشجو در جلسه فوق، حداكثر 2 هفته مهلت داده خواهد‌ شد تا اصلاحات احتمالي را اعمال و پروپوزال خود را مجدد ارائه نمايد. در اين شرايط سقف نمره رساله دانشجو به 17 كاهش مي‌يابد.
3. كليه هزينه‌هاي رفت و آمد و اسكان اساتيد راهنما و مشاور ساكن در خارج از شهر مشهد به عهده دانشجو مي‌باشد.
4. حداقل يكي از اساتيد راهنما و يا مشاور بايد از اعضاي موسسه خاوران انتخاب شوند.
5. دانشجو موظف است پس از دفاع از پروپوزال در مدت قانوني از رساله خود دفاع نمايد. در صورتي كه اين مدت از 6 ماه تجاوز كند دانشجو موظف است هر 6 ماه يكبار گزارش پيشرفت كار خود را در جلسه اي كه بوسيله مديريت تحصيلات تكميلي معين مي‌شود ارائه نمايد.

جلسه مورخ 9/9/91

1. دانشجويان ورودي مهر ماه هر سال حداكثر تا پايان تابستان سال بعد و دانشجويان ورودي نيمسال دوم حداكثر تا بهمن ماه سال بعد پيشنهاد رساله خود را ارائه نمايند.
2. اگر دانشجويان پيشنهاد رساله خود را مطابق مقررات در بازه زماني معين شده تحويل ننمايند و يا نتوانند با موفقيت از آن دفاع نمايند درس رساله ايشان حذف گردد .
3. با توجه به تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد مؤسسه و حفظ نظم در برنامه ريزي دروس، كليه دروس كارشناسي ارشد تنها مطابق چارت پيشنهادي گروه در نيمسالهاي مشخص شده ارائه شود؛ در موارد استثناء بايستي پيشنهاد ارائه درس از طرف گروه تخصصي به شوراي تحصيلات تكميلي ارائه و تأييد شود .
4. مدت زمان انجام رساله 6 ماه است كه در صورت نياز به تمديد بايستي دانشجو در جلسه اي گزارش پيشرفت خود را بصورت شفاهي ارائه نمايد

مصوبات پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه مورخ 28/01/1392

• به منظور رسيدن به اهداف كلي درس سمينار مقرر شد از نيمسال آينده اين درس بصورت زير ارائه شود:
الف- تدریس اصول كلي تحقيق، روش جستجوي منابع، نحوه نگارش مقاله، رساله و بازبینی کار دانشجو قبل از وظائف استاد درس سمینار می باشد. تعداد جلسات تشکیل کلاس درس سمینار 5 جلسه می باشد.
ب- گردآوری در رابطه با يك موضوع تخصصي مرتبط با رشته دانشجو به سرپرستي يك استاد راهنما و مطابق با اصول بيان شده در بند (1- الف) انجام گردد.
• مقرر شد ارزشيابي درس سمينار بوسيله هر دو استاد آن بصورت زير انجام گردد:
الف- امتياز بخش (1- الف) 5 نمره
ب- امتياز بخش (1- ب) 15 نمره
• به دانشجويان توصيه شود كه استاد راهنمای سمينار خود را حتي الامكان از دانشگاه‌هاي شهر مشهد انتخاب نمايند و در غير اينصورت لازم است بخش دوم سمينار خود را با همكاري دو استاد راهنما (كه يكي از آنها در دانشگاه‌هاي مشهد است) انجام دهند.
• رعايت پيش‌نياز دروس بر اساس سرفصل‌هاي مصوب وزارت علوم الزامي مي‌باشد. در موارد اضطرار و خاص با درخواست دانشجو در شوراي گروه آموزشي تصميم گيري مي‌شود.
• تغييرات انجام شده در چارت دروس رشته برق – مخابرات بررسي و در نهايت به تصويب رسيد.

مصوبات ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه مورخ 28/08/1392

• در مورد انتخاب و تمدید درس پروژه پایان نامه مقرر گردید دانشجو پس از انتخاب درس پروژه پایان نامه در یک نیمسال در صورت عدم دفاع از پایان نامه در آن نیمسال این درس را برای نیمسال بعد تمدید نماید و پس از دفاع پایان نامه، نمره این درس برای همان نیمسال تمدیدی ثبت گردد. در این رابطه در نیمسال انتخاب درس، وضعیت درس پروژه پایان نامه بصورت"ادامه دارد" در کارنامه دانشجو ثبت شود.
• در مورد انتخاب و ارایه درس سمینار مقرر شد در صورت عدم دفاع دانشجو از درس سمینار در زمان مقرر(تعیین شده توسط گروه) نمره افتاده برای این درس ثبت شده و مجددا در نیمسال بعد اخذ گردد.
• دانشجو موظف است برای تمدید درس پروژه پایان نامه در هر نیمسال فرم مربوطه را تکمیل و در بازه زمانی انتخاب واحد تا حذف و اضافه نیمسال مذکور، جهت اخذ مجوز به دفتر تحصیلات تکمیلی ارایه نماید. عدم رعایت این امر، برای دانشجو غیبت غیر موجه منظور شده و مطابق مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
• مقرر گردید دانشجویانی که می بایست واحد درس سمینار را در نیمسال سوم آموزشی اخذ نمایند استاد راهنما و عنوان سمینار را در نیمسال دوم تعیین نمایند تا بتوانند از تعطیلات تابستانی جهت پیگیری امور مربوط به سمینار استفاده نمایند.

• مصوبات جلسه هفتم شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 26/9/1392:

1. مقرر گرديد ماده 20 آيين نامه كارشناسي ارشد با عنوان" ارزشيابي پايان نامه " بصورت زير اصلاح گردد:
- در مورد پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد، سقف نمره بدون مقاله دانشجويان كارشناسي ارشد تا حداکثر 17 مي‌باشد. اين نمره طبق ضوابط ذيل مي‌تواند بر اساس فعالیت های پژوهشی و مقاله هاي مستخرج از پايان نامه تا 20 افزايش يابد:
الف) هر مقاله در مجلات علمي- پژوهشي معتبر پذيرفته يا چاپ شده 3 نمره
ب) هرمقاله كامل ارائه شده در همايش‌هاي معتبر داخلي حداكثر تا 1 نمره و همايشهاي معتبر خارجي حداكثر تا 2 نمره با توجه به نظر هيأت داوران جلسه دفاع پايان نامه (در هر دو صورت تا سقف 2 نمره)
ج) خلاصه يا چكيده مبسوط مقاله در همايش معتبر با ارائه گواهي ارائه 0/25 (تا سقف 0/5 نمره)
د)مقاله پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي ترويجي (0/75)
ه) مقاله ارائه شده به مجلات علمي پژوهشي که برای داوری ارسال شده باشد 0/5 امتیاز(حداکثر یک مقاله)
تبصره: نمره درس پايان نامه حداكثر 5 ماه پس از دفاع پايان با توجه نظر هيأت داوران و وضعيت دانشجو تعيين و ثبت خواهد(دانشجو مي‌تواند در اين بازه زماني فقط گواهي چاپ و يا پذيرش مقاله در مجله علمي- پژوهشی معتبر را جهت كسب نمره ارائه نمايد. مقالات کنفرانسی در این بازه زمانی پذیرفته نمی شود)
تبصره: تاريخ فارغ‌التحصيلي دانشجو تاريخ دفاع پايان نامه مي‌باشد.
توجه:دانشجو می بایست حداقل بیست روز قبل از دفاع فرم "برگه در خواست برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد " را تکمیل و جهت تعیین اساتید داور و تاریخ دفاع به همراه لوح فشرده حاوی PDF پایان نامه و مقالات به تایید استاد راهنمای پایان نامه و استاد راهنمای آموزشی برساند.
2. در مورد حذف تكدرس براي دانشجويان كارشناسي ارشد مقرر گرديد:
الف- بازه زماني حذف تكدرس مطابق با برنامه آموزشي شوراي محترم آموزشي تعيين گردد.
ب- در صورت موافقت استاد درس مذكور جهت حذف درس، موارد زير توسط استاد راهنماي آموزشي بررسي گردد تا مجوز حذف تكدرس صادر شود.
- درس مذكور پيشنياز يا همنياز درسي در آن نيمسال نباشد.
- پس از حذف درس تعداد واحد دانشجو به زير 8 واحد تقليل نيابد.
- درس مذكور داراي واحد عملي نباشد.
- حذف تكدرس به لحاظ زماني درس بازه مصوب در نيمسال جاري باشد.
- حذف درس مذكور در فارغ‌التحصيلي دانشجو خللي ايجاد نكند.
ج) با توجه به اينكه دروس دوره كارشناسي ارشد بصورت ترم در ميان ارائه مي‌گردد، مسئوليت مشكلات ناشي از حذف درس به عهده دانشجو مي‌باشد.

       
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
              

   

    
  
 
کلیــه حقــوق مطالب ذکر شده به نام موسسه آموزش عالی خـــاوران محفوظ و حق برداشت تنها با ذکر نام و آدرس سایت موسسه مجاز می باشد
                        
  Skip Navigation Links
 
متن موردنظر :
                                                                                                                                                                      
   
                                        لیست کارگاههای آموزشی مصوب لیست دفاع پروژه های طرح نهایی رشته معماری اطلاعیه راه اندازی سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل اطلاعيه مهم در خصوص تاریخ جلسه دفاع از پروپوزال اطلاعيه مربوط به دانشجويان کارشناسی ارشد مخابرات اطلاعیه مهم درس پروژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد لیست دفاع پروژه های طرح نهائی اطلاعیه وزارت علوم برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موضوعات سمینار و پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه جدید آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دسترسی به فرم های موردنیاز دانشجویان کارشناسی ارشد سامانه درخواست انتقالی و میهمانی دانشجویان لیست پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل